За проекта

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствагр.

София, п.к. 1797 бул.„Г.М.Димитров“ № 52 А, ет.1     e-mail: coiduem@mon.bg

Бенефициент ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, общ.Сливен

Конкурсна процедура 33.17-2018, Приоритет 1 „ Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етнически малцинства.“, проект “ Моят дом е моето училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Основната цел на проектното предложение е да превърнем училището в привлекателно място, желана територия, уютен дом за всички членове на училищната общност. По този начин ще преодолеем негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи. Ще повишим доверието към учителите и към образованието изобщо.

Заложените дейности ще подобрят комуникативно-речевите умения на учениците по български език, а по този начин ще се повишат и техните образователни резултати. Чрез интересните и атрактивни извънкласни форми ще задържаме учениците по-дълго време в училище, в което те ще комуникират на български език. Работейки с родителите, ще предотвратим отпадането на учениците от образователната система в ранна възраст и ще ги мотивираме за продължаване на образованието. Включвайки родителите в дейностите, ще повишим доверието им в учителите, ще ги направим наши партньори, ще ги убедим в ценността на образованието за децата им. Пътуванията ще разширят мирогледа и ще доведат до по-пълноценна социализация. 

Дейност: Мама и татко са страхотни родители – ноември 2018 – април 2019

Специфична цел на дейността:  Да подобрим комуникацията с родителите и да спечелим тяхното доверие; Да присъединим повече родители към каузата „Образование”; Да мотивираме родителите за продължаване на обучението на децата им в гимназиален етап; Да повишим образователната и информационна култура на ромските родители.

Дейност: Ателие „Свят в цвят“ – октомври 2018 – май 2019

Специфична цел на дейността: Развитие на възможностите и способностите на децата, представяне и самоизява в училищна и извънучилищна среда, което води към активен социален живот и мотивира децата към активна учебна дейност. Осъзнаване от родителите ролята на училището за развитие и реализация на децата в обществото.

Дейност: Фолклорна група „Веселие“ – октомври 2018 – май 2019

Специфична цел на дейността: Обогатяване на знанията за българския фолклор; Усъвършенстване на двигателните качества – ловкост, издържливост,сила, бързина, гъвкавост; Изграждане на позитивни емоционални връзки – приятелство, взаимопомощ, привързаност, подкрепа, доверие, чувство за принадлежност към групата и училищната общност.

Дейност: Театър „ДУМИ“ – Диалог, Ум, Мъдрост, Интелект – октомври 2018 – юни 2019

Специфична цел на дейността: Да се формират ключови компетентности: желание за учене, чрез пресъздаване на обичаи, възтановки и театрални постановки; насърчаване на грамотността, владеене на книжовен български език и развитие на естетическия вкус; развиване на положително отношение към игрова артистичност.

Дейност: Кулинарно ателие „Училищна вкуснотека“ – ноември 2018 – декември 2018

Специфична цел на дейността: Приобщаване на ученици и родители към училищната общност чрез готвене с основна цел изместване на фокуса и промяна на нагласите към храненето и храната не само като на средство за препитание, а и като естетическо преживяване, наслада за сетивата и споделяне на чувства и впечатления.

Дейност: клуб „Моето наследство“ – ноември 2018 – декември 2018

Специфична цел на дейността: Запознаване на ученици и родители със занаяти от миналото както български, така и ромски; формиране на практически умения за плетене, тъкане, пирографиране, работа с лак за дърво и др.; съхраняване на традициите, занаятите от миналото за в бъдещето. 

Дейност: Артателие – март 2019 – април 2019

Специфична цел на дейността: Формиране на навици с познавателна и изобразително-творческа дейност, възпитаване на положителни личностни качества, развитие на въображението, мисленето и чувствата; разширяване творческите и емоционални изяви; умения за съвместна работа в екип; формиране на собствена естетическа оценка.

 

Дейност: Ателие „Фантазирай смело“ – ноември 2018 – декември 2018

Специфична цел на дейността: Да се развие естетическия усет за красиво и полезно; да открият и повярват в собствените си възможности; да се подтикне стремежът им към експериментиране, себеизява, търпеливост, сръчност и упоритост; да осъзнаят,че трудът носи удоволствие и наслада; да се изгради доверие между родители, учители и ученици.

Дейност: Опознай родината за да я обикнеш – май 2019

Специфична цел на дейността: Чрез наблюдение и лично преживяване да повишат знанията си по история, етнография, география. Чрез неформално общуване в извънучилищна среда да се създадат близки приятелски отношения между всички участници. Да се създадат условия за формиране на отговорно и безопасно поведение по време на пътуване.

Дейност: София – мъдрост в действие – март 2019

Специфична цел на дейността: Да опознаем емблематични забележителности на столицата; Да усетим величието и красотата на София. Да се потопим в различен и „нереален“ свят, за да осъзнаем, че всичко е възможно, стига да го пожелаем и да следваме мечтите си.

Дейност: Приятелства без граници – април 2019 – май 2019

Специфична цел на дейността: Опознаване бита и традициите на други етноси и на ромския етнос в други региони на страната. Възпитаване в дух на разбирателство, толерантност и емпатия към другите. Създаване на приятелства, разширяване и обогатяване на комуникационните умения на български език. Разширяване на мирогледа.