Персонал

Женя Щилиянова Георгиева – директор –  магистър Химия и Физика
Мария Дмитриевна Хаджистойчева – ЗДУД – магистър ПНУП
Пенка Василева Атанасова – ЗДАСД – магистър Електронна техника и микроелектроника
Ваня Василева Драганова – Бонева – главен учител – магистър НУП
Радостина Йорданова Златева – старши учител – магистър НУП
Мая Войнова Роянова-Попова – старши учител – бакалавър НУП
Радостина Мирчева Михайлова – старши учител – магистър НУП
Татяна Данева Митева-Стойкова – старши учител – магистър НУП
Любов Викторовна Стойкова – старши учител – магистър НУП
Силвия Георгиева Вавова – учител – магистър ПНУП
Станимира Христова Русева – учител – магистър ПНУП
Марияна Русева Чолакова – учител – магистър ПНУП
Гергана Георгиева Торлакова-Абделхай Али – учител – магистър ПНУП
Гюсюм Мехмед Мехмед – учител – бакалавър НУП
Мария Красимирова Новакова – учител – магистър ПНУП
Мартина Диянова Тихолова – бакалавър – НУП
Надка Георгиева Стоянова – учител – бакалавър Физическо възпитание
Боряна Росенова Иванова – учител – магистър Компютърен инженер
Полина Василева Стоянова – учител – магистър – Изобразително изкуство
Йордан Живков Тенев – учител – бакалавър История и География
Владимир Освалд Лечев – старши учител – магистър Българска филология
Маргарита Иванова Ковачева – учител – магистър Българска филология
Ганка Живкова Тенева – учител – бакалавър Български език и История
Стоянка Красимирова Колева – учител – бакалавър Математика и Информатика
Елена Георгиева Златева – учител – бакалавър Педагогика на обучението по Музика
Галя Ангелова Николова – учител – магистър Биология и химия
Стоян Славов Иванов – учител – бакалавър  Математика и информатика
Тодор Дончев Донев – учител – магистър Физическо възпитание
Иванка Николова Христова – учител – магистър Руска филология
Иван Александров Иванов – ресурсен учител – бакалавър Социална педагогика
Радостина Иванова Петкова – педагогически съветник – магистър Психология
Бисерка Павлова Димитрова – педагогически съветник – магистър Психология
Боряна Мариянова Начева – счетоводител – магистър Публични финанси