Подкрепа за успех – 2018/2019

Съгласно заповед на Министъра на МОН училището е включено в Проект „Подкрепа за успех“, Дейност 3 „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети“

За учебната 2018/2019 година са сформирани 27 групи с общ брой ученици 181.