Подкрепа за успех – 2020/2021

Продължават дейностите, свързани с работата по проект „Подкрепа за успех“.

Тази учебна година в училище са сформирани 21 групи, от които 11 от начален етап със 78 ученици и 10 от прогимназиален етап със 76 ученици.

Учениците с желание участват в групите по проекта, където ученето може да бъде не само полезно, но и интересно и забавно.

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Седем педагогически специалисти от ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Сотиря-начални учители и учители по учебни предмети от общообразователна подготовка преминаха обучение по Дейност 2 по проект „Подкрепа за успех“ за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа. Педагогическите специалисти получиха удостоверения с присъдени квалификационни кредити.