Програми

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022/2023

Училищна програма ЦДО 2022-2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021/2022

Училищна програма за ЦДО за учебната 2021/2022

Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2020/2021

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2019/2020

Училищна програма за ЦДО за учебната 2018/2019

Училищна програма за ЦДО за учебната 2017/2018

Училищна програма за ЦДО за учебната 2016-2017