Програми

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

Училищна програма за ЦДО за учебната 2018/2019

Училищна програма за ЦДО за учебната 2017/2018

Училищна програма за ЦДО за учебната 2016-2017