Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001
„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Обща информация за проекта
На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото
образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.
Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните
медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни
методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в
образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от
  разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на
  преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на
  иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в
  образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в
  семейната среда.
  Допустими дейности
   Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
   Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
   Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
   Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно
  съдържание и др.).
  Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

  В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в
  заповед на министъра на образованието и науката. Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
  държавни училища, образователни медиатори и родители.
  Индикатори за изпълнение:
 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.
  Индикатори за резултат:
 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя

Обучение на ученици

В училище стартира новият проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Работата по проекта се осъществява с ученици в малки групи от ръководител г-жа Силвия Стайкова.

Обучение на педагогически специалисти

През септември на учебната 2021-2022 година продължиха дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Обучение на медиатор и родители

През октомври на 2021-2022 учебна година се проведе и обучението на образователния медиатор Исуф Илиев и родители на наши ученици за придобиване на умения за работа в електронна среда, с оглед подпомагане на децата в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. Дейностите са по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Деност 4.

Темата на обучението, проведено от Силвия Стайкова, бе „Работа с Google Classroom и Google Workspace“.

Последни занятия

Приключват дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Г-жа Силвия Стайкова проведе последните занятия с учениците от първите класове, с което проектът финализира своите дейности.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи през учебната 2022-2023 година

Дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ продължиха и през тази 2022-2023 учебна година.

Обучение на ученици

Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Първокласниците с голям интерес и ентусиазъм се включиха в дейностите на проекта.

Обучение на педагогически специалисти

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Подкрепа на ученици

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. В дейностите по проекта са включени ученици от начален и прогимназиален етап

Обучение на родители

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно
съдържание и др.).

Обучение на ученици – 2023/2024

Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Първокласниците с голям интерес и ентусиазъм се включиха в дейностите на проекта.

Подкрепа на ученици – 2023/2024

Дейност 5 – В дейностите по проекта са включени ученици от 7 клас. Те се подготвят за НВО 7 – 2024 година с допълнителни часове.