Свободни работни места

дата на публикуване: 11.05.2021г.

О Б Я В А

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, обл.Сливен обявява прием на документи за заемане на длъжност: експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Във връзка с изпълнение дейностите на проект на BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, обл. Сливен приема документи на кандидати за заемане на длъжността: експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на ниво училище.

 1. Основна цел на длъжността.

Експертът изготвя доклад с оценка на потребностите от обучения за работа в мултикултурна среда;  идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда, анализ и изготвяне на план за провеждане на обученията на ниво училище;

ІІ. Области на дейност.

 1. Осъществява анкетно проучване сред учителите относно желанието за участие в обучения за работа в мултикултурна среда;
 2. Доклад с оценка на потребностите от обучения за работа в мултикултурна среда и план за провеждане на обучения на педагогическите специалисти на обученията на ниво училище;
 3. Изготвя периодични доклади;
 4. Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше педагогическо образование;
 • Опит в релевантни дейности на училищно ниво;
 • Работа в мултикултурна среда е предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност;
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване;
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения;

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №28, с.Сотиря, обл. Сливен,  в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“ или на електронен адрес: nu_sotiria@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“

Срок за подаване на документи: 12.00 часа на 14.05.2021 г.


дата на публикуване: 11.05.2021г.

О Б Я В А

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, обл. Сливен обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт „Образователни дейности“  за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Във връзка с изпълнение дейностите на проект на BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, обл. Сливен приема документи на кандидати за заемане на длъжността: експерт „Образователни дейности“  за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на ниво училище.

 1. Основна цел на длъжността.

Експертът изготвя Анализ на съществуващите документи в училището и актуализиране на стратегически документи за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

ІІ. Области на дейност.

 1. Анализ на съществуващите документи в училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 2. Изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в съответствие с чл.263 на ЗПУО;
  • училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и план към нея;
  • програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 3. Изготвя периодични доклади;
 4. Работи с документация;

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше педагогическо образование;
 • Опит в релевантни дейности на училищно ниво;
 • Работа в мултикултурна среда е предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност;
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване;
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения;

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №28, с.Сотиря, обл. Сливен в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователни дейности“ за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ или на електронен адрес: nu_sotiria@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва „Кандидатстване за позиция експерт „Образователни дейности“ за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

Срок за подаване на документи: 12.00 часа на 14.05.2021 г.


дата на публикуване: 10.09.2020г.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, общ.Сливен

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за учебната 2020/2021 година

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

2. Области на дейност.

Общи:

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

Специфични:

 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

3.Изисквания към кандидатите:

3.1 Образование: основно/средно/висше образование

3.2.Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност
 3. Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 4. по документи
 5. събеседване с избраните по документи кандиати
 6. Необходими документи:
  1. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование;
  5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: до края на учебната 2020/2021 година
Документи се подават лично в училището в кабинета на заместник-директорите или по пощата на адрес: ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 28, с.Сотиря, общ.Сливен, п.к.8856 или на електронен адрес: nu_sotiria@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор“

Срок за подаване на документи: до 15.30 часа на 14 септември 2020 г.


дата на публикуване: 16.09.2019 г.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, общ.Сливен

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за учебната 2019/2020 година

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

2. Области на дейност.

Общи:

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

Специфични:

 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

3.Изисквания към кандидатите:

3.1 Образование: основно/средно/висше образование

3.2.Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност
 3. Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 4. по документи
 5. събеседване с избраните по документи кандиати
 6. Необходими документи:
  1. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование;
  5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: до края на учебната 2019/2020 година
Документи се подават лично в училището в кабинета на заместник-директорите или по пощата на адрес: ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 28, с.Сотиря, общ.Сливен, п.к.8856 или на електронен адрес: nu_sotiria@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор“

Срок за подаване на документи: до 15.30 часа на 20 септември 2019 г.