Състав

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет при ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, общ.Сливен

Състав на обществения съвет, определен със заповед №РД-07-115 / 01.12.2021 г., във връзка със заповед №РД15-1919 / 22.10.2021 г. на кмета на община Сливен и протокол от събрание на родителите с вх.№141 / 01.12.2021 г.

 1. Величка Стефанова Тодорова /родител/ – председател
 2. Венцислава Андонова Желязкова /родител/ – член
 3. Янка Минкова Павлова /родител/ – член
 4. Стефка Стоянова Павлова /родител/ – член
 5. Димитър Иванов Андонов /представител на финансиращия орган/ – член
 6. Мария Огнянова Райчева /родител/ – резервен член
 7. Ангелина Василева Павлова /родител/ – резервен член
 8. Симеон Илиев Георгиев /родител/ – резервен член
 9. Атанаска Иванова Атанасова /родител/ – резервен член
 10. Петя Георгиева /представител на финансиращия орган/ -резервен член

Състав на обществения съвет, приет на заседание на 20.09.2019 г.:

 1. Зюмбюл Александрова Великова / родител/ – председател
 2. Кръстина Янкова Минчева /родител/ – член
 3. Митка Спасова Петрова /родител/ – член
 4. Магдалена Илиева Асенова /родител/ – член
 5. Стела Георгиева /представител на Община Сливен/ – член
 6. Марушка Асенова Йорданова /родител/ – резервен член
 7. Велико Василев Стефанов /родител/ – резервен член
 8. Росанка Алексиева Ганева /родител/ – резервен член
 9. Живка Ангелова Павлова /родител/ – резервен член
 10. Петя Георгиева / представител на Община Сливен/ – резервен член

Съгласно чл.266, ал.1 от ЗПУО, Общественият съвет при ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ се състои от нечетен брой членове – пет:

 1. Атанас Иванов Илиев /родител/ – председател
 2. Радка Неделчева Атанасова /родител/ – член
 3. Кръстена Янкова Минчева /родител/ – член
 4. Митка Спасова Петрова /родител/ – член
 5. Петя Георгиева /представител на Община Сливен/ – член