Състав

Съгласно чл.266, ал.1 от ЗПУО, Общественият съвет при ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ се състои от нечетен брой членове – пет:

  1. Атанас Иванов Илиев /родител/ – председател
  2. Радка Неделчева Атанасова /родител/ – член
  3. Кръстена Янкова Минчева /родител/ – член
  4. Митка Спасова Петрова /родител/ – член
  5. Петя Георгиева /представител на Община Сливен/ – член