Превенция на насилието и тормоза

На 12 март с учениците от VI клас се проведе лекция и беседа на тема „Заедно на училище без насилие“. Гост лектор бе госпожа Мария Хаджиева от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Сливен.

Представени бяха видовете насилие и тормоз, последствията, които причиняват, възможностите за предотвратяването им и начините за справяне с тях. В края на презентацията се проведе беседа, в която учениците изброиха най-важните качества и умения, които използват, за да се предпазят от насилие и тормоз – приятелство, толерантност, разбирателство, доброта, човечност ….