Обществена поръчка (нова) – 02.11.2018

Споразумение към договор за строителство (10.08.2021) 

Обявление за изменение на на поръчка през нейния срок за изпълнение (10.08.2021) 

Договор за строителство (09.05.2019)

Обявление за възложена поръчка (09.05.2019)

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител (21.01.2019)

Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (21.01.2019)

Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи (21.01.2019)

Съобщение – отваряне на ценовите предложения

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП  (12.12.2018)

Разяснение по чл.180 от ЗОП – 2 (19.11.2018) 

Разяснение по чл.180 от ЗОП (16.11.2018)

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Разрешително за строеж

Архитектура

Пожарна безопасност

Доклад

Енергийна ефективност

 В и К

Строителни конструкции

Вертикална планировка

Електо

Документация