Стартира нов проект

В училище стартира новият проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Работата по проекта се осъществява с ученици в малки групи от ръководител г-жа Силвия Стайкова.

През септември на учебната 2021-2022 година продължиха дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

През октомври на 2021-2022 учебна година се проведе и обучението на образователния медиатор Исуф Илиев и родители на наши ученици за придобиване на умения за работа в електронна среда, с оглед подпомагане на децата в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. Темата на обучението, проведено от Силвия Стайкова, бе „Работа с Google Classroom и Google Workspace“.

И тази 2022-2023 учебна година в училище продължават дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. В дейностите са включени най-малките ни ученици от I клас, които с удоволствие и интерес придобиват навици и умения за работа в електронна среда. Занятията се провеждат от Стоянка Колева учител по информационни технологии