Научна конференция „Образованието на ромските деца“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе научна конференция на тема „Образованието на ромските деца“ на 20 юни 2021 в гр.Сливен. В Конференцията взеха участие представители на РУО, МОН, директори, учители, образователни и здравни медиатори, родители от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово. Доклади по темата изнесоха доц.д-р Милена Илиева, ръководител Катедра „Хуманитарни дисциплини“ към ДИПКУ Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Цвета Делчева от Педагогически  факултет  към Тракийски университет – Стара Загора, Румяна Кираджиева-директор ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Жельо войвода, Женя Георгиева-директор ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, Пеньо Дичев-директор ОУ „Черноризец Храбър“ с.Крушаре, Васил Чапразов – експерт-мултикултурно образование и интеграция на ромската общност. Докладът „Моят дом е моето училище“, представящ нашия училищен живот, бе изключително позитивен и въздействащ, показващ добри практики за съвместна работа между учители и родители за интегриране на децата в образователната система. „Моят дом е моето училище“ за учениците от Сотиря. Тук те откриват своите таланти, учат се да пишат, да рисуват, да четат, да изказват мнение. Родителите имат възможността да бъдат част от всички училищни събития и заедно със своите деца да учат и да се забавляват.

Събитието е част от Дейност 3 по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.