Заедно за успеха на всеки ученик

През отминаващото вече лято учителите от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с. Сотиря взеха участие в обучение на тема „ Управление на мултикултурното училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда“ , което се проведе в КК „Св.св. Константин и Елена“. Г-жа Женя Георгиева представи пред гости и участници дейността на училището в направленията: дейности с ученици, работа с родители, както и водещата роля на учителите в организацията и реализирането им.

В рамките на обучението учителите демонстрираха оригиналност в изпълнението на поставените задачи и демонстрираха завидни актьорски умения с представянето на театралната постановка „Отчаяният вожд“.

Проектът BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период от 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната.

Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.