Посещение в Обзор по НП „Иновации в действие“

В рамките на Национална програма „Иновации в действие“ през април посетихме иновативното ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в град Обзор. Гостуването ни даде възможност за наблюдение на иновации по математика, български език и литература и история и цивилизации с прилагане на иновативни методи на преподаване Наблюдавахме открит урок в III клас за самоподготовка по математика на тема „Знам и мога в края на 3 клас“ с прилагане на Енвижън плей и Джъмпидо. Присъствахме на открит урок в IV клас за самоподготовка по БЕЛ на тема „Антоними и синоними“ с прилагане на Енвижън. През последния ден от престоя си посетихме урок в V клас за нови знания по история и цивилизации на тема „Римската култура“. На учениците по увлекателен и интересен начин бе представено учебното съдържание чрез умело комбиниране на традиционни и иновативни методи на преподаване с използване на Мозабук и електронни ресурси.

Мобилност 1 е осъществена по Националната програма „Иновации в действие“ Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ съвместно с училища партньори ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ с. Царацово, Пловдив и СУ „Васил Левски“ с. Маноле, Пловдив