Заедно за успеха на всеки ученик

През отминаващото вече лято учителите от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с. Сотиря взеха участие в обучение на тема „ Управление на мултикултурното училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда“ , което се проведе в КК „Св.св. Константин и Елена“. Г-жа Женя Георгиева представи пред гости и участници дейността на училището в направленията: […]

Прочети повече

Стартира нов проект

В училище стартира новият проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи […]

Прочети повече