Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаизтегли заявление тук

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища – изтегли заявление тук

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища – изтегли заявление тук

Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – изтегли заявление тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства – изтегли заявление тук