Състав

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет при ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря, общ.Сливен

Състав на обществения съвет, приет на заседание на 20.09.2019 г.:

 1. Зюмбюл Александрова Великова / родител/ – председател
 2. Кръстина Янкова Минчева /родител/ – член
 3. Митка Спасова Петрова /родител/ – член
 4. Магдалена Илиева Асенова /родител/ – член
 5. Стела Георгиева /представител на Община Сливен/ – член
 6. Марушка Асенова Йорданова /родител/ – резервен член
 7. Велико Василев Стефанов /родител/ – резервен член
 8. Росанка Алексиева Ганева /родител/ – резервен член
 9. Живка Ангелова Павлова /родител/ – резервен член
 10. Петя Георгиева / представител на Община Сливен/ – резервен член

Съгласно чл.266, ал.1 от ЗПУО, Общественият съвет при ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ се състои от нечетен брой членове – пет:

 1. Атанас Иванов Илиев /родител/ – председател
 2. Радка Неделчева Атанасова /родител/ – член
 3. Кръстена Янкова Минчева /родител/ – член
 4. Митка Спасова Петрова /родител/ – член
 5. Петя Георгиева /представител на Община Сливен/ – член