Обществена поръчка (нова) – 02.11.2018

Договор за строителство (09.05.2019)

Обявление за възложена поръчка (09.05.2019)

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител (21.01.2019)

Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (21.01.2019)

Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи (21.01.2019)

Съобщение – отваряне на ценовите предложения

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП  (12.12.2018)

Разяснение по чл.180 от ЗОП – 2 (19.11.2018) 

Разяснение по чл.180 от ЗОП (16.11.2018)

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Разрешително за строеж

Архитектура

Пожарна безопасност

Доклад

Енергийна ефективност

 В и К

Строителни конструкции

Вертикална планировка

Електо

Документация