Равен достъп до училищно образование

В училище стартираха дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.