Обучения на педагогически специалисти

Седем педагогически специалисти от ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Сотиря-начални учители и учители по учебни предмети от общообразователна подготовка преминаха обучение по Дейност 2 по проект „Подкрепа за успех“ за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа. Педагогическите специалисти получиха удостоверения с присъдени квалификационни кредити.