Заедно за успеха на всеки ученик

Във връзка с провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„ в училище бе организирано обучение на тема “ Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда“ , проведено от г-жа Бисерка Димитрова – обучител към МОН по етнокултурни въпроси.