Всеки ученик ще бъде отличник

Национална работна среща с директори на училища от цялата страна, работещи по Програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и Единадесета национална конференция на тема „Учениците – лидери: превръщат идеите в действия” са двете големи събития, организирани от Център Амалипе в к.к. Боровец, в които взеха участие над 200 директори, учители, ученици и преподаватели от университети. В срещата взеха участие представители на МОН и председателят на СБУ г-жа Янка Такева за да отговорят на въпросите на присъстващите относно необходимите промени в образователните политики, актуалните системни проекти и финансовата рамка. Учители, директори и представители на ученически съвети от училища, работещи по програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ представиха работещи модели на ученическо самоуправление и младежки активности.

В рамките на дните от 10 до 12 юли се проведе и обучение на учители на тема „Обучение на учители-наставници/ментори и обучители на учители“ по Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“